Javítóvizsga

Javítóvizsga tételeket osztályonként folyamatosan töltjük fel, kérem időnként újból nézze meg az oldalt.

9. osztály

Javítóvizsga  - magyar irodalom

1. Homérosz eposzai (a műfaj meghatározása, a homéroszi eposzok bemutatása – azonos és eltérő vonásaik)

2. A görög líra jellemző műfajai ( dal, elégia, epigramma) és képviselői (Szapphó, Anakreón), az időmértékes verselés

3. A görög színház és színjátszás, Szophoklész: Antigoné – drámaelemzés.

4. A római líra jellemző műfajai (epigramma, ekloga, óda) és kiemelkedő képviselői (Catullus, Vergilius, Horatius)

5. A Biblia születése, szerkezete, főbb műfajai; 3-4 történet ismertetése az Ószövetségből

6. Az Újszövetség nyelve részei, néhány evangéliumi történet ismertetése (Jézus születése, halála és az apokalipszis)

7. A középkor jellemzése, korszakai, az egyházi irodalom műfajai, képviselői (himnuszok, legendák, a Halotti beszéd, az Ómagyar Mária-siralom).

8. A középkor világi irodalma: a trubadúrlíra, a vágánsok, Francois Villon: Nagy Testamentum

9. A reneszánsz születése, általános jellemzői, főbb képviselői, Dante: Isteni színjáték.

10. Az itáliai reneszánsz Petrarca és Boccaccio műveinek tükrében.

Pótvizsga tételek matematikából 2015-2016-es tanév 9. osztály
1.    Halmazok, halmazműveletek
2.    Nevezetes számhalmazok, intervallumok
3.    Hatványozás, hatványozás azonosságai
4.    Nevezetes azonosságok, algebrai kifejezések
5.    Lineáris függvény
6.    Abszolútérték-függvény
7.    Másodfokú függvény
8.    Háromszögek, Pitagorasz-tétel
9.    Négyszögek, sokszögek
10.    Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
+ feladatok a felsorolt témákhoz
(több témából lesznek nem csak ahhoz, amit húztál)
(feladatokat a tankönyvből ill., feladatgyűjteményből kapsz, az órai és dolgozat példákhoz hasonlóakat)


Műszaki ismeretek I.
- Villamos térerősség, villamos feszültség, villamos potenciál
- Ohm törvénye, fajlagos ellenállás, ellenállás hőmérsékletfüggése
- Ellenállások soros, párhuzamos kapcsolása
- Villamos teljesítmény, hatásfok
- Kirchhoff törvények
- Feszültségosztó, Áramosztó
- Feszültségmérő, árammérő méréshatárának kiterjesztése
- Norton, Thevenin tétel
- Coulomb törvény
- Kondenzátorok soros, párhuzamos kapcsolása

Műszaki ismeretek II.
- Rajzlapon keret és feliratmező
- Szabványbetűk, számok és jelek
- Axonometrikus ábrázolási módok
- Síkidomok szerkesztése (háromszög, négyszög, ...)
- Szögek szerkesztése (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
- Köröket érintő egyenesek
- Lemeztárgyak ábrázolása egy vetületben, méretvonalakkal feladatgyűjteményből

Német nyelv pótvizsga követelményei, 9.osztály
A 9. osztályban használt tankönyv, a  Direkt 1. Lehr- und Arbeitsbuch (Klett kiadó).
Követelmények:
A tankönyv és munkafüzet 1-8 leckéjének szóanyaga.
Kommunikatív tevékenységek:
-    üdvözlés, önálló bemutatkozás
-    kérdések- válaszok a bemutatkozással kapcsolatban (párbeszéd)
-    számok 0-2000-ig
-    hét napjai, napszakok, iskolai órarend
-    családtagok megnevezése, bemutatása, főnevek többesszáma
-     ház, lakás bemutatása, szoba leírása
-    élelmiszerek, ételek, étkezési szokások bemutatása
-    közintézmények neve, fekvése, térképen tájékozódás
-    különböző bolttípusok megnevezése, termékek megnevezése, párbeszédek vásárlással kapcsolatosan
Német nyelvtani követelmények:
-    sein, haben ige jelentése, ragozása
-    gyenge és erős igék (sprechen, essen,nehmen) ragozása
-    kijelentő, kérdő mondatok szórendje, használata
-    személyes névmások alanyesetben ( egyes és többesszám)
-    wer?was?wo?woher? kérdőszavak használata
-    névelők alany és tárgyesete
-    tagadás nicht, nichts, kein
-    wie geht’s? használata, gefallen ige
-    mögen, wissen, können igék ragozása és használata
-    es gibt+Akkusativ, brauchen ige használata, sich-es igék ( sich treffen, sich freuen) elöljárószók: in, an, vor, neben+ részeseset,  zu,mit+ részeseset, über,durch+ tárgyeset használata.
A tanév közben gyakorolt feladatok átismétlése.

 

Kémia pótvizsga tételek

9. osztály

1. Atommodellek, az atom felépítése, az izotópok és alkalmazásuk

2. Az elektronburok szerkezete, az elektronhéjak kiépülése, a periódusos rendszer

3. Az ionok és ionvegyületek

4. Az elsőrendű kötések: fémes kötés, fémrács, kovalens kötés, a molekulák alakja, a kovalens kötés polaritása

5. A másodrendű kötések

6. A gázok, Avogadro törvénye (számolással)

7. A folyadékok, az oldatok, az oldódás, az oldatok koncentrációja (számolással), ionok vizes oldatokban

8. A szilárd anyagok: amorf, kristályos anyagok, rácstípusok

9. Kolloidok és heterogén rendszerek

10. Reakciók és energiaváltozások

11. A kémiai reakciók feltételei, a reakciósebesség és befolyásolása, aktiválási energia, katalizátorok

12. A kémiai folyamatok iránya, egyensúlyi reakciók, tömeghatás törvénye, a kémiai egyensúly eltolása

13. Savak és bázisok, a vizes oldatok kémhatása, savak és bázisok erőssége

14. Közömbösítés, sók, redoxreakciók

15. Galvánelemek és gyakorlati alkalmazásuk

16. °Ɛ fogalma és alkalmazásai

17. Elektrolízis és gyakorlati alkalmazásuk

18. Hidrogén és vegyületei, a nemesgázok

19. A VII. főcsoport elemei és vegyületei

20. A VI. főcsoport elemei és vegyületei

21. Az V. főcsoport elemei és vegyületei

22. A IV. főcsoport elemei és vegyületei

23. A fémek általános jellemzése

24. Az I. és II. elemei és vegyületei, az alumínium

 

10. osztály

MATEMATIKA JAVÍTÓVIZSGA     -   ELMÉLET

1. ALGEBRA:

- hatvány fogalma  (2-nél nagyobb, egyenlő egész kitevő esetén)

- az 1, a 0 és a negatív egész kitevőjű hatványok fogalma

- hatványozási azonosságok  (5 db.)

- az egytag és a polinom fokszáma, rendezett polinom

- nevezetes azonosságok  ( összeg és különbség négyzete, összeg és különbség köbe, négyzetek különbségének szorzattá alakítása, köbök összegének és különbségének szorzattá alakítása )

- szorzattá alakítás (kiemeléssel, csoportosítással majd kiemeléssel, nevezetes azonosságokkal, gyöktényezős alak felhasználásával)

- műveletek algebrai kifejezésekkel (összevonás, szorzás, osztás)

2. A  NÉGYZETGYÖK:

- a négyzetgyök fogalma  (négyzet négyzetgyöke)

- a négyzetgyökfüggvény ábrázolása, jellemzése, transzformációi

- a négyzetgyökvonás azonosságai  (3 db.)

- kihozatal a négyzetgyökjel elé, bevitel a négyzetgyökjel alá

- a tört nevezőjének gyöktelenítése

3. A  MÁSODFOKÚ  EGYENLET:

- teljes négyzetté alakítás

- a  másodfokú függvény ábrázolása, jellemzése, transzformációi

- a másodfokú egyenlet grafikus megoldása

- a másodfokú egyenlet algebrai megoldása (hiányos egyenletek, megoldóképlet)

- a másodfokú egyenlet megoldásainak száma (diszkrimináns)

- a másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja

- Viéte képletek (gyökök és együtthatók közötti összefüggések)

-    Pitagorasz  tétele  és  a  tétel  megfordítása

4.       SZÖGFÜGGVÉNYEK:

-    a  szögfüggvények  értelmezése  derékszögű  háromszögben  ( hegyesszögre )

-    összefüggések  a  szögfüggvények  között  ( pl.  pótszögekre,  pitagoraszi összefüggés … )

-    nevezetes  szögek  ( 30,  45,  60 )  szögfüggvényei

-    terepfeladatok  értelmezése  ( látószög,  emelkedési  szög,  depresszió  szög )

5.       GEOMETRIA:

5/a     ALAPFOGALMAK:

-    térelemek,  térelemek  kölcsönös  helyzete,  térelemek  távolsága  és  szöge

-    szög,  szögmérés  ( fok, ívmérték ), szögek  osztályozása,  nevezetes  szögpárok

5/b     EGYBEVÁGÓSÁGI  TRANSZFORMÁCIÓK:

-    az  egybevágósági  transzformáció  fogalma,  közös  tulajdonságaik

-    a  tengelyes  tükrözés  fogalma  és  tulajdonságai

-    a  középpontos  tükrözés  fogalma  és  tulajdonságai

-    az  eltolás  fogalma  és  tulajdonságai  ( a  vektor  fogalma )

-    a  pont  körüli  elforgatás  fogalma  és  tulajdonságai

-    tengelyesen  szimmetrikus,  középpontosan  szimmetrikus  és  forgásszimmetrikus síkidomok

-    a  háromszögek  egybevágóságának  alapesetei  ( 4-féle )

5/c    HÁROMSZÖGEK:

-  háromszögek  nevezetes  vonalai  és  pontjai (oldalfelező merőleges  és  köré írt

kör,  belső szögfelező  és  beírt kör,  magasságvonal  és  magasságpont,  súlyvonal)

-   a  Thalesz - tétel  és  megfordítása

-   speciális  háromszögek  (egyenlő szárú, szabályos, derékszögű) és tulajdonságaik

-   a háromszögek szögeiről  (belső szögek összege, belső és külső szögek  össze-

függései, külső szögek összege, oldalak és szögek kapcsolata)

-   a háromszög kerületének és területének számítása  (kerületképlet, területképlet,

trigonometrikus területképlet, Heron képlet, területképlet a beírt kör sugarával)

-   háromszög-egyenlőtlenség

5/d    NÉGYSZÖGEK,  SOKSZÖGEK:

-    a  négyszögek  osztályozása  (konvex, konkáv)

-    a  speciális  négyszögek  ( trapéz,  paralelogramma,  téglalap,  négyzet, deltoid,

rombusz )  fogalma  és  tulajdonságaik

 

MATEMATIKA JAVÍTÓVIZSGA  FELADATOK
ALGEBRA:   ( Mat.  fgy.  I.  „SÁRGA”  III. )
143./ d, g, i, n;   56./ b, c;   58./ c, d;   59./ a;   147./ e, k, ü, z;   148./ c, d, n;   154./ a, d, e;           157./ b, d;
TÖRTES  EGYENLETEK:    ( Mat.  fgy.  I.  „SÁRGA”  IV. )
56.,  58.,  68.,  69.,  77.,  82.,  85.,  87.,
TÖRTES  EGYENLŐTLENSÉGEK:   ( Mat.  fgy.  I.  „SÁRGA”  IV. )
369.,  382.,  388.,  746.,  749.,  752.,  755.,  759.,
NÉGYZETGYÖK:    ( Mat.  fgy.  I.  „SÁRGA”  III. )
177./ c, g, j;   185./ a, b, c;   186./ a, b, d, f;   188./ a, b, f, g;   192./ b;   193./ b, c, d, k;   194./ h, k;   207./ c, i, s;   208./ c, h, k, ty;   211./ a, d, f, h, k;
f(x) =   x  -  3  -  2              Ábrázold,  jellemezd!
g(x) =   -2   x  +  1   +  2     Ábrázold,  jellemezd!
MÁSODFOKÚ  PROBLÉMÁK:    ( Mat.  fgy.  I.  „SÁRGA”  IV. )
474.;   475.,   481.,  483.,  485. ( teljes  négyzetté  alakítás,  ábrázolás,  függvényjellemzés )   486.,   491.,   512.,   513.,   516.,   519.,   521.,   528.,
666.,   667.,   671.,   675.,   678.,
536.,   539.,   540.,   543.,   545.,   546./ a, b, e;   547./ a, b, c, d;   548./ a, b, d;   549.,
729.,   730.,   733.,   739.,
585.,  586.,  587.,  588.,  594.,  595.,  597.,   600.,   605.,   606.,   607.,   611.,   613.,   622.,
f (x) = 2 x   - 12 x + 16                         Ábrázold,  jellemezd!
g (x) =  - 0,5 ( x + 1 )   + 2                   Ábrázold,  jellemezd!
h (x) =  - x   + 4 x                                 Ábrázold,  jellemezd!
836.,   837.,   860.,   861.,   862.,   863.,
( Sokszínű  Mat.  10. )  /  66. old. /  6.,  7.,  8.,
( Sokszínű  Mat.  10. )  /   106.  old. /   2., 5., 6., 7.,
PITAGORASZ  TÉTEL:    ( Geom.  fgy.  I. )
1559.,   1561.,   1563.,   1570.,   1573.,   1579.,   1580.,   1587.,   1595.,   1598.,   1600.,   1602.,   1589.,   1592.,
SZÖGFÜGGVÉNYEK:    ( Geom.  fgy.  II. )
34.,  35.,  38.,  41.,   44.,   46.,   47.,   54.,   57.,   60.,   61.,   62.,   90.,   92.,   98.,   112.,         (118. és 137. feladatok szövege itt alább)
-    Egy 2 m hosszú kétágú létra nyílásszöge 40 º. Milyen magasságban állunk a létra
tetején?
- Mekkora a rombusz oldala, ha a kisebbik átlója 18,36 cm és az ezzel szemközti szöge 56 º20’?
EGYBEVÁGÓSÁGI  TRANSZFORMÁCIÓK:    ( Geom.  fgy.  I. )
328.,   344.,   389.,   391.,   392.,   407.,   442.,   447.,   448. előző feladat alapján,   489.,   509.,   511.,
EGYÉB  GEOMETRIA:
- háromszögbe  és  köré  kör  szerkesztése
- körhöz  külső  pontból  érintő  szerkesztése
- két  különböző  sugarú  kör  közös  külső,  belső  érintőjének  szerkesztése
( Geom.  fgy.  I. )
96.,  97.,  98.,  101.,  103.,  104.,  106./a,  107.,  109./a,  110.,  111.,
564.,   570.,   574./ a, b, c, d;   579.,
- Mekkora  a  közös  külső,  belső  érintőszakasz  hossza  a  100 mm  középponttávolságú  20  és  50 mm  sugarú  körök  esetén?
- Mekkora  a  40mm  sugarú  körhöz  a  középpontjától  100 mm  távolságú  P  pontból    
húzott  érintőszakaszok  hossza  és  bezárt  szöge?
- Számold  ki  az  5,  6,  7 cm oldalú  háromszög  kerületét,  területét,  magasságait,
szögeit,  beírt  körének  sugarát!

 

FIZIKA TÉMAKÖRÖK

2015/2016

E 10.

1. Szilárd testek hőtágulása. Lineáris hőtágulás

2. Folyadékok hőtágulása. A víz rendellenes viselkedése

3. Gázok tulajdonságai

4. Gázok állapotjelzői: térfogat, nyomás (a légköri nyomás is), hőmérséklet

5. Gázok állapotváltozásai. Egyszerű állapotváltozások (izoterm, izokor, izobár, általános állapotváltozás)

6. A mol és kiszámítása. Állapotegyenlet

7. Az állapotváltozás energetikai vizsgálata. A termodinamika I. és II. főtétele

8. Elektromos alapjelenségek. Az elektromos töltés

9. Coulomb törvénye.

10. Az elektromos mező intenzitása és ábrázolása

11. A kapacitás. A síkkondenzátor.

12. Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása

13. Az elektromos egyenáram. Áramköri elemek

14. Az elektromos ellenállás. Ohm törvénye.

15. Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása

16. Mágneses alapjelenségek. A mágneses mező ábrázolása

17. Elektromágneses erő. A mágneses indukció

18. Indukált feszültség mozgó és nyugvó vezetőben

19. Váltakozó feszültség és áram

 

10. évfolyam Angol nyelv

Témakörök:

1. Személyes információ. Család.

2. Az emberi test.

3. Nyaralás. Ruházkodás

4. Szabadidős tevékenységek, sportok, kedvenc zene.

5. Állatok és környezet.

6. Történetmesélés.

7. Egészség és egészséges élet stílus.

Angol nyelvtan:

8. Egyszerű jelen és múlt idő.

9. Folyamatos jelen és múlt idő.

10. Vonatkozó mellékmondatok.

11. Jövőidejűség kifejezése: „be going to” szerkezet/will.

12. Befejezett jelen idő.

13. Főnévi igenév és ing- végződésű főnevek használata bizonyos szerkezetekben.

14. Have to/ must és tagadó alakjainak használata.

15. Első és második feltételes mód.

16. May/might/should/shouldn’t

17. Used to.

18. Szenvedő igeragozás.

 

 

11. osztály


Pótvizsga tételek matematikából 2015-2016-es tanév 11. osztály
1.    Hatványozás, törtkitevőjű hatvány, hatványozás azonosságai
2.    Exponenciális függvény
3.    Logaritmus definíciója, logaritmus azonosságai
4.    Logaritmus függvény
5.    Vektorok, műveletek vektorokkal, skaláris szorzat
6.    Szinusz-tétel, koszinusz-tétel
7.    Két pont távolsága, osztópont koordinátái
8.    Egyenest meghatározó adatok, egyenes egyenlete
9.    Kört meghatározó adatok, kör egyenlete
10.    Kör és egyenes helyzete (egyenleteikből a kapcsolat meghatározása)
+ feladatok a felsorolt témákhoz
(több témából lesznek nem csak ahhoz, amit húztál)
(feladatokat a tankönyvből ill., feladatgyűjteményből kapsz, az órai és dolgozat példákhoz hasonlóakat)


Javítóvizsga tételek Elektronika tárgyból az E.11. osztály részére

1.    Valóságos feszültség-, és áramgenerátor. Thevenin és Norton tétel. A Thevenin és Norton generátorral történő helyettesítés elvének bemutatása példán keresztül.
2.    Négypólusok R, h, és y paraméteres leírása. A paraméterek számítása, mérése.
3.    A félvezetők fizikája, szennyezés, PN átmenet.
4.    A dióda felépítése, működése, karakterisztikái, alkalmazási példák, speciális diódák.
5.    A bipoláris tranzisztor felépítése, működése, karakterisztikái, egyenletei.
6.    A bipoláris tranzisztor munkapontbeállítása.
7.    FET-ek felépítése, működése (jFET, MOSFET), munkapontbeállítása.
8.    A földelt emitteres erősítő (rajz, működés, helyettesítő kapcsolás, számítás).
9.    A földelt kollektoros erősítő (rajz, működés, helyettesítő kapcsolás, számítás).
10.    Erősítők csatolása, csatolási módok, többfokozatú erősítők.
A tanulónak a tétel ismertetése mellett egy feladatot is meg kell oldania a vizsgán.

E 11. pótvizsga témakörei Elektrotechnika tárgyból

1.    A villamos tér /meghatározása,  ábrázolása, erőhatások, Coulomb – törvény/
2.    A kapacitás / meghat. jelölése, mért.egys, kapcsolásai/
3.    A kondenzátor feltöltése,kisütése /kapcsolási rajz ,karakterisztika,képlet/
4.    Mágneses tér / meghatározása,  ábrázolása, erőhatások /
5.    Gerjesztés, mágneses indukció / meghatározása,  ábrázolása, képlet/
6.    Mágneses anyagok , hiszterézis görbe / kemény , lágy mágnesek /
7.    Indukciótörvény, önindukció / ábrázolás, képlet /
8.    Induktivitás /meghatározása, jele , mért.egys. kapcsolásai /
9.    Induktivitás egyenáramú körben / bekapcsolási, kikapcsolási folyamat /
10.    Váltakozó áramú alapfogalmak / T, frekvencisa, szögsebesség, eff.ért. tb./
11.     R,L,C váltakozó áramkörben / fázis szögek, reaktanciák képlet /
12.     Az impedancia / meghatározása , jelölése m.e. ábrázolása ,összegzése /
13.     Soros RL, párhuzamos RL kapcsolás / rajz , vektor ábra, képlet /
14.     Soros RC, párhuzamos RC kapcsolás / rajz ,vektor ábra , képlet /
15.     Soros RLC áramkör, soros rezgőkök / rajz ,vektor ábra , képlet, rezonancia frekvencia, jósági tényező /
16.     Párhuzamos RLC áramkör, párhuzamos rezgőkör/ rajz ,vektor ábra , képlet, rezonancia frekvencia, jósági tényező/
17.     A váltakozó áram teljesítménye / P, S, Q /

12. osztály


Javítóvizsga  – Magyar irodalom
12.évfolyam

1.  Az impresszionista líra stílusjegyei Juhász Gyula és Tóth Árpád költészetében (2-3 szabadon választott vers elemzése)

2. Babits Mihály: Jónás könyve
Igazolja, hogy a Jónás könyve Babits bibliai történet mögé rejtett szellemi önéletrajza, epikus keretbe foglalt lírai önvallomása!

3. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
A humanista művész tiltakozása az emberi kiszolgáltatottság ellen Kosztolányi Édes Anna című regényében. Mutassa be azokat a külső motívumokat, amelyek Annát a gyilkosságig vezetik!

4. Thomas Mann/ Franz Kafka munkássága
Mutassa be a novella vagy kisregény műfaji sajátosságait egy XX. századi alkotó (Kafka, Thomas Mann ) egy művének elemző bemutatásával!

5. József Attila tájverseinek jellemző motívumai
Jellemezze József Attila tájlíráját néhány szabadon választott versének bemutatásával!

6. Idill és a fenyegetettség Radnóti  Miklós költészetében ( 2-3 szabadon választott vers elemzése, az ecloga fogalma, műfaji sajátosságai)

7. Foglalja össze, hogyan mutatja be Örkény Tóték című művében a háború értelmetlenségét! ( A groteszk fogalma is kell!)

8. Ismertesse  Nemes Nagy Ágnes költői világának újszerű vonásait szabadon választott versek alapján!

9. Mutassa be Varró Dániel költészetének  modern, 21. századi jellemzőit a Szívdesszert című kötet néhány verse alapján!


Javítóvizsga - magyar nyelv
12. évfolyam


1.    A nyelvek eredete, típusai, szinkrónia, diakrónia a nyelvben
2.    A nyelvrokonság bizonyítékai
3.    A nyelvtörténeti kutatások forrásai
4.    A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, továbbá az Ómagyar Mária-siralom értelmezése, nyelvtörténeti elemzése
5.    A hangrendszer változása (magán- és mássalhangzó- változások a magyar nyelvben)
6.    Nyelvtani rendszerünk kialakulása, változásai
7.    A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása
8.    Egynyelvű szótárak: Magyar szinonimaszótár, Magyar értelmező kéziszótár, valamint a kétnyelvű szótárak
9.    A társadalmi és területek nyelvváltozatok és a norma ( csoportnyelvek, nyelvjárások)
A szóbeli tételekhez gyakorlati feladatok is társulnak! ( Lásd a 12.-es munkafüzet témához kapcsolódó feladatai)Pótvizsga tételek matematikából 2015-2016-es tanév 12. osztály
1.    Számtani sorozat, mértani sorozat
2.    Térelemek kölcsönös helyzete, hajlásszöge
3.    Sokszögek területe, kerülete. Kör területe, kerülete.
4.    Hasáb és henger térfogata, felszíne
5.    Gúla és kúp térfogata, felszíne
6.    A gömb térfogata és felszíne
7.    Statisztika

+ feladatok a felsorolt témákhoz és ismétlő részhez (egész 4 éves anyaghoz)
(több témából lesznek nem csak ahhoz, amit húztál)

az ismétlő feladatokat a szürke,
EGYSÉGES ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTEMÉNY II-ből válogatom a Felmérő feladatsorok (303 oldaltól 335 oldalig)  I részeiből13. osztály

Javítóvizsga tételek az El.13. osztály részére Irányítástechnika tárgyból


1.    Az irányítás fogalma, feladata, részműveletei, csoportosítása különböző szempontok szerint, az irányítás jelei, fajtái, az irányítási rendszer ábrázolási módjai, segédenergiák fajtái
2.    A vezérlés. Vezérlési vonal részei, jelei, az egyes egységek szerepe, példák
3.    Egyszerű villamos vezérlések megvalósítása relékkel. (Öntartás, motor forgásirány váltás…)
4.    A szabályozási kör, részei, szervei, jelei, példák szabályozásra
5.    Az irányítástechnikai tag, P, I, D tagok jellemzése, vizsgáló jelek
6.    Közelítéskapcsolók fajtái, működésük; PNP,NPN, NO, NC típusú kimenetek.
7.    Hőmérséklet érzékelők csoportosítása, konkrét típusok, kapcsolások
8.    A PIC mikrovezérlő felépítése, utasításai, egyszerű programrészletek bemutatása
9.    A PIC mikrovezérlő regiszterei, utasításai, a használatos számrendszerek jelölésének bemutatása példákon keresztül

Javítóvizsga – tételek elektrotechnika tantárgyból az El13. osztály részére
1.    Alapfogalmak, feszültségosztó, áramosztó, hídkapcsolás
2.    Egyenáramú hálózatok számítása tetszőleges módszerrel (egy módszer részletes bemutatása, példákkal) [alaptörvényekkel történő számítás, vagy a csomóponti potenciálok módszere]
3.    Eredő ellenállás számítás példákkal (csillag – delta is!), a szuperpozíció elve
4.    Aktív kétpólusok helyettesítése (Norton, Thevenin generátorok), teljesítményillesztés
5.    Kétpólusok viselkedése váltakozóáramú áramkörökben, vektorábra készítés szabályai, példák
6.    Soros, párhuzamos R-C, R-L körök számítása, impedancia fogalma, számítása
7.    Rezgőkörök, jósági tényező, sávszélesség
8.    A komplex számok, műveletek komplex számokkal, komplex impedancia számítása
9.    A vilamos tér (jellemzők, fizikai mennyiségek, kapacitás…)
10.    A mágneses tér (jellemzők, fizikai mennyiségek, gerjesztési törvény)

A vizsgázónak a tétel mellett a tételekhez kapcsolódóan feladatokat is meg kell oldania.